Geodézie Pokorná - Polák

Ceník

Kompletní ceník a specifikace nabízených geodetických služeb. K uvedeným cenám se nepřičítá DPH, nejsme plátci.

V uvedených cenách jsou zahrnuty veškeré náklady (včetně nákladů na dopravu) na uvedené služby a veškeré příznivé nebo nepříznivé technické, přírodní, časové a jiné podmínky za kterých jsou uvedené služby poskytovány.

Obsah

Všeobecné cenové podmínky

 1. Geodetický bod, síť bodů bodového pole
 2. Tematická mapa velkého měřítka
 3. Digitalizace mapy velkého měřítka
 4. Mapový podklad pro projekt stavby nebo terénní úpravy - polohopis a výškopis
 5. Podélný nebo příčný profil terénu pro projekt liniové stavby
 6. Inženýrské sítě - zaměření, zobrazení, podklady od správce
 7. Vytyčovací síť stavby nebo terénní úpravy
 8. Vytyčení stavby nebo terénní úpravy
 9. Kontrolní nebo ověřovací měření objektů staveb
 10. Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby nebo terénní úpravy
 11. Vytyčení hranice pozemku
 12. Geometrický plán
 13. Technicko-právní služby v katastru nemovitostí a v zeměměřictví
 14. Hodinové a paušální sazby

Etický kodex zeměměřiče - vybraná ustanovení


Všeobecné cenové podmínky

 1. K uvedeným cenám se nepřičítá daň s přidané hodnoty - nejsme plátci daně z přidané hodnoty.
 2. V uvedených cenách jsou zahrnuty průměrnou hodnotou veškeré náklady (včetně nákladů na dopravu) na uvedené služby a veškeré příznivé nebo nepříznivé technické, přírodní, časové a jiné podmínky za kterých jsou uvedené služby poskytovány.
 3. Geodetické služby se poskytují v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami (zejména předpisy a normami platnými v zeměměřictví a katastru nemovitostí a ve stavebnictví) a v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou s objednatelem podle obchodního zákoníku nebo objednatelem doručenou písemnou, faxovou nebo elektronickou objednávkou.
 4. Příznivými podmínkami, za kterých je možné sjednat snížení uvedené ceny jsou zejména:
  1. měřická přístupnost předmětů měření (minimální zastavěnost nebo zarostlost lokality, rovinatý terén, vzájemná blízkost měřených objektů, hustá síť existujících geodetických bodů, minimální dopravní frekvence, malá dopravní vzdálenost apod.), jarní, letní a podzimní roční období a nízká přesnost měření s minimem potřebných kontrol,
  2. nízký počet dat obsažených v měrné jednotce ceny,
  3. levný materiál (lehké stabilizační značky, levné folie a papíry apod.),
  4. existence podkladů objednatele v podstatné míře využitelných k přepracování na nové dílo a podobně.
 5. Nepříznivými podmínkami, za kterých je možné sjednat zvýšení uvedené ceny jsou zejména:
  1. obtížná měřická přístupnost předmětů měření (hustá zastavěnost nebo zarostlost lokality, kopcovitý terén, vzájemná vzdálenost měřených objektů, řídká síť existujících geodetických bodů, vysoká dopravní frekvence, velká dopravní vzdálenost apod.), zimní roční období, vysoká přesnost měření vyžadující opakování a kontroly měření a nestandardně krátká lhůta plnění.
  2. vysoký počet dat obsažených v měrné jednotce ceny případně dokumentace v 3D formě,
  3. drahý materiál (těžké stabilizační značky, drahé folie a papíry apod.),
  4. nestandardní vlivy, například podstatně zkrácená doba plnění, měřická činnost v noci, v podzemí, v území se zvýšeným nebezpečím úrazu nebo onemocnění a podobně,
  5. náklady na úhradu škod na zemědělských a lesních kulturách vzniklých při stabilizaci, signalizaci a měření v terénu a náklady na odstranění překážek znemožňujících výkon v terénu.
 6. Tento ceník je platný od 3.1.2022.

na začátek stránky


1. Geodetický bod, síť bodů bodového pole

Předávané výsledky (dílo):

 1. technická zpráva
 2. značka v terénu nebo na objektu stabilizovaného (případně také signalizovaného) bodu polohového nebo výškového bodového pole
 3. místopis a další podklady pro geodetické údaje nebo nivelační údaje bodu bodového pole (pro výkon stabilizace bodu)
 4. geodetické údaje bodů, nivelační údaje bodů
 5. seznam souřadnic bodů, seznam výšek bodů
 6. přehledný náčrt sítě bodů
 7. oznámení závad a změn na geodetických bodech

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Stabilizace geodetického bodu kamenným mezníkem M2 1 geodetický bod 1600
02 - Stabilizace geodetického bodu mezníkem s plastovou hlavou 1 geodetický bod 160
03 - Stabilizace geodetického bodu kovovým hřebem 8 x 100 mm s hlavou Ø 20 mm 1 geodetický bod 45
04 - Signalizace bodu ochrannou tyčí 1 geodetický bod 1100
05 - Zaměření, výpočty a vyhotovení dokumentace geodetického bodu 1 geodetický bod 2 300
06 - Připojení na závazný referenční systém - zaměření a výpočty dočasně stabilizovaného měřického bodu 1 měřický bod 800
07 - Nivelace přesnosti s0 ≤ 3 mm 1 km nivelačního pořadu 6 900
08 - Nivelace přesnosti 3 mm ≤ s0 ≤ 10 mm 1 km nivelačního pořadu 5 900
09 - Nivelace přesnosti s0 ≥ 10 mm 1 km nivelačního pořadu 4 900

na začátek stránky


2. Tematická mapa velkého měřítka

Předávané výsledky (dílo):

 1. technická zpráva
 2. digitální tematická mapa - soubor grafických dat smluvně sjednaného formátu a struktury s popisem struktury dat
 3. dle požadavku výtisk digitální mapy na papíře

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Tematická mapa (polohopis a výškopis)
- zastavěné území
- zalesněné / křovinaté území
- výškově velmi členitý terén
1 ha mapovaného území 20 400
02 - Tematická mapa (polohopis a výškopis)
- částečně zastavěné území
- částečně zalesněné / křovinaté území
- výškově členitý terén
1 ha mapovaného území 12 900
03 - Tematická mapa (polohopis a výškopis)
- nezastavěné území
- nezalesněné / nezarostlé území
- přehledný rovnoměrný terén
1 ha mapovaného území 6 900
04 - Zaměření a zobrazení samostatného prvku obsahu mapy do 20 bodů 6 900
každý další bod 80
05 - Tisk mapy na papír 1 formát A4 17

Poznámky:

 1. Tematickými mapami základního významu jsou Jednotná železniční mapa (JŽM), Základní mapa závodu (ZMZ), Základní mapa dálnice (ZMD), Základní mapa letiště (ZML), Technická mapa města (TMM), Základní důlní mapa (ZDM), jsou-li vyhotovovány na podkladě měření polohopisu a výškopisu tematického obsahu, s převzetím obsahu katastrální mapy a jiných využitelných mapových podkladů. Uvedené mapy se vyhotovují za účelem správy území.
 2. Ostatní tematické (příslušná ČSN používá pojmu „účelové“) mapy slouží zejména přípravě (podklad pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí) a projektování (podklad pro stavební řízení a vydání stavebního povolení nebo povolení terénních úprav) staveb, terénních úprav a těžebních prací na povrchu nebo slouží správě území (například Provozní důlní mapa, Orientační mapa města nebo obce apod.).
 3. Ceny položky 04 se použijí pro soubor více prvků v jedné lokalitě, ojedinělé vzájemně vzdálené samostatné prvky obsahu mapy se oceňují individuálně.
 4. Ceny položky 04 je možné použít pro reambulaci (údržbu, aktualizaci) tematické mapy velkého měřítka.
 5. Při požadavku výtisku na papír je mapa vytištěna po mapových listech formátu maximálně A0. Výslednou cenou za výtisk mapy je součet cen formátů A4 tvořících vytištěné mapové listy, např. cena za výtisk jednoho mapového listu formátu A0 činí 224 Kč (1 formát A0 tvoří 16 formátů A4 x 14 Kč).

na začátek stránky


3. Digitalizace mapy velkého měřítka

Předávané výsledky (dílo):

 1. technická zpráva
 2. rastrový obraz mapy (barevná hloubka 24 bitů) ve formátech TIFF nebo JPEG
 3. digitalizovaná mapa - soubor grafických dat smluvně sjednaného formátu a struktury s popisem struktury dat v závazném nebo jiném smluvně sjednaném referenčním systému

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Skenování podkladu do formátu A0 s rozlišením do 600 dpi 1 mapový list 400
02 - Skenování podkladu do formátu A0 s rozlišením 600 - 800 dpi 1 mapový list 600
03 - Transformace rastrového souboru na rohy mapového listu 1 mapový list 120
04 - Transformace rastrového souboru na hektarovou síť nebo identické body 1 mapový list 480
05 - Vektorizace rastrového souboru 1 ha digitalizované mapy 2 300
06 - Výpočet souřadnic z měřených dat a vektorizace podle měřického náčrtu nebo originálu mapy 1 vypočtený bod 23

na začátek stránky


4. Mapový podklad pro projekt stavby nebo terénní úpravy - polohopis a výškopis

Předávané výsledky (dílo):

 1. technická zpráva ve formátu PDF (Adobe Acrobat / Reader)
 2. digitální mapový podklad pro projekt - soubor grafických dat ve formátu DGN (MicroStation), DWG, DXF (AutoCAD), PDF (Adobe Acrobat / Reader) s popisem struktury dat
 3. dle požadavku výtisk digitálního mapového podkladu na papíře

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Mapový podklad pro projekt rodinného domu nebo jiné jednoduché stavby (polohopis a výškopis) mapované území do 2000 m2 6 900
02 - Mapový podklad pro projekt, investiční výstavba (polohopis a výškopis)
- zastavěné území
- zalesněné / křovinaté území
- výškově velmi členitý terén
1 ha mapovaného území 18 400
03 - Mapový podklad pro projekt, investiční výstavba (polohopis a výškopis)
- částečně zastavěné území
- částečně zalesněné / křovinaté území
- výškově členitý terén
1 ha mapovaného území 11 400
04 - Mapový podklad pro projekt, investiční výstavba (polohopis a výškopis)
- nezastavěné území
- nezalesněné / nezarostlé území
- přehledný rovnoměrný terén
1 ha mapovaného území 5 900
05 - Tisk mapového podkladu na papír 1 formát A4 17

Poznámky:

 1. Jednoduchou stavbou se ve smyslu stavebního zákona rozumí nejčastěji rodinný dům, garáž, malá provozovna apod.
 2. Investiční výstavbou se rozumí např. bytové domy, parkovací a garážové domy, veřejné, komerční, administrativní, technické a průmyslové budovy včetně okolních funkčních ploch nebo komplexy takových budov a ploch, dopravní stavby (letiště, mosty, pozemní komunikace, železnice) a jejich rekonstrukce, inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, sdělovací vedení, silnoproudé vedení) a jejich rekonstrukce apod.

na začátek stránky


5. Podélný nebo příčný profil terénu pro projekt liniové stavby

Předávané výsledky (dílo):

 1. technická zpráva ve formátu PDF (Adobe Acrobat / Reader)
 2. digitální kresba - soubor grafických dat ve formátu DGN (MicroStation), DWG, DXF (AutoCAD), PDF (Adobe Acrobat / Reader) s popisem struktury dat
 3. dle požadavku kresba profilu v mapě velkého měřítka
 4. dle požadavku výtisk profilu na papíře

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Podélný profil 100 m profilu 1 900
02 - Příčný profil 30 m profilu 1 200
03 - Tisk profilu na papír 1 formát A4 17

Poznámka:

Podélným a příčným profilem obsahujícím nejméně staničení a výšky podrobných bodů profilu se pro účely tohoto ocenění rozumí výhradně geodetická část projektové dokumentace liniové stavby.

na začátek stránky


6. Inženýrské sítě - zaměření, zobrazení, podklady od správce

Předávané výsledky (dílo):

 1. technická zpráva ve formátu PDF (Adobe Acrobat / Reader)
 2. digitální kresba - soubor grafických dat ve formátu DGN (MicroStation), DWG, DXF (AutoCAD), PDF (Adobe Acrobat / Reader) s popisem struktury dat
 3. dle požadavku stanoviska správců inženýrských sítí k úplnosti a obsahové správnosti jednotlivých druhů inženýrských sítí
 4. dle požadavku výtisk na papíře

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Zaměření a zobrazení trasy inženýrské sítě do 300 m trasy sítě 5 400
každých dalších 100 m 1 100
02 - Obstarání dokumentace sítě, kterou nelze získat přes internetový portál správce sítě 1 správce 360
03 - Zobrazení trasy inženýrské sítě podle digitální dokumentace správce 1 inženýrská síť
(1 druh sítě)
180
04 - Zobrazení trasy inženýrské sítě podle analogové (papírové) dokumentace správce 100 m trasy sítě 360
05 - Tisk na papír 1 formát A4 17

Poznámky:

 1. Ceny se použijí pro zaměření a zobrazení tras stávajících inženýrských sítí pro účely projektování nových staveb nebo pro správu území. Geodetická dokumentace nových staveb inženýrských sítí se oceňuje podle bodu 10 ceníku.
 2. V ceně položky 01 není zahrnuto zaměření a zobrazení polohopisu v okolí trasy inženýrské sítě.
 3. V ceně položky 01 není obsaženo vyhledání nebo vytyčení trasy podzemní inženýrské sítě správcem sítě.
 4. Cena položky 02 se použije v případě, kdy správce sítě neprovozuje internetový portál umožňující získat dokumentaci sítě. Správci sítě je zaslána žádost o poskytnutí dokumentace sítě obsahující zákres zájmového území.
 5. V ceně položky 02 není obsažen případný poplatek správci sítě za poskytnutí podkladů z dokumentace správce.

na začátek stránky


7. Vytyčovací síť stavby nebo terénní úpravy

Předávané výsledky (dílo):

 1. technická zpráva
 2. značka v terénu nebo na objektu stabilizovaného (případně i signalizovaného) bodu
 3. seznam souřadnic a výšek bodů
 4. přehledný náčrt vytyčovací sítě
 5. dle požadavku geodetické údaje bodů

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Vytyčovací síť povrchových objektů stavby nebo terénní úpravy - polohové a výškové zaměření a dokumentace 1 bod vytyčovací sítě 2 900
02 - Stabilizace bodu kamenným mezníkem M2 1 bod vytyčovací sítě 1600
03 - Stabilizace bodu mezníkem s plastovou hlavou 1 bod vytyčovací sítě 160
04 - Stabilizace bodu kovovým hřebem
8 x 100 mm s hlavou Ø 20 mm
1 bod vytyčovací sítě 45
05 - Signalizace bodu ochrannou tyčí 1 bod vytyčovací sítě 1100
06 - Vyhotovení geodetických údajů bodu 1 bod vytyčovací sítě 480

Poznámky:

 1. Stabilizace bodů vytyčovací sítě jinými než geodetickými značkami např. stabilizace betonovými bloky s nucenou centrací apod. není zeměměřickým výkonem - je stavebním dílem.
 2. V ceně není zahrnuto ověření výchozích (připojovacích) bodů.

na začátek stránky


8. Vytyčení stavby nebo terénní úpravy

Předávané výsledky (dílo):

 1. protokol o vytyčení stavby nebo terénní úpravy včetně vytyčovacího náčrtu (jednoznačně určující polohu nebo výšku nebo obojí vytyčených bodů)
 2. značka v terénu nebo na objektu stabilizovaného (případně také signalizovaného) bodu
 3. značky v terénu nebo na objektu stabilizovaných (případně také signalizovaných) zajišťovacích bodů

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Vytyčení rodinného domu nebo jiné jednoduché stavby 1 jednoduchá stavba 5 900
02 - Vytyčení povrchových objektů stavby, investiční výstavba do 20 bodů 4 700
každý další bod 190
03 - Vytyčení objektu mostu do 10 bodů 4 700
každý další bod 310
04 - Vyhotovení vytyčovacího výkresu podle platné projektové dokumentace, investiční výstavba 1 bod 470
05 - Určení souřadnic vytyčovaných bodů podle platné projektové dokumentace, investiční výstavba 1 bod 90
06 - Určení výšek vytyčovaných bodů podle platné projektové dokumentace, investiční výstavba 1 bod 90

Poznámky:

 1. V cenách je obsažena běžná stabilizace bodu značkou (dřevěným kolíkem, nastřelovacím hřebem, železnou trubkou, roxorem apod.).
 2. V ceně položky 01 je obsaženo určení souřadnic vytyčovaných bodů podle platné projektové dokumentace, zajištění vytyčených bodů zajišťovacími body (značkami) nebo mírami na okolní objekty a vytyčení výškových bodů.
 3. Jednoduchou stavbou se ve smyslu stavebního zákona rozumí nejčastěji rodinný dům, garáž, malá provozovna apod.
 4. Je-li předmětem vytyčení rodinný dům a k němu příslušející samostatně stojící garáž, neoceňují se tyto jednoduché stavby samostatně, ale jako jedna jednoduchá stavba podle položky 01.
 5. Investiční výstavbou se rozumí např. bytové domy, parkovací a garážové domy, veřejné, komerční, administrativní, technické a průmyslové budovy včetně okolních funkčních ploch nebo komplexy takových budov a ploch, dopravní stavby (letiště, mosty, pozemní komunikace, železnice) a jejich rekonstrukce, inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, sdělovací vedení, silnoproudé vedení) a jejich rekonstrukce apod.
 6. Ceny položek 05 a 06 se použijí, pokud platná projektová dokumentace neobsahuje vyčíslené souřadnice nebo výšky vytyčovaných bodů. Pokud jsou výkresy platné projektové dokumentace potřebné k vytyčení objednatelem dodány v digitální podobě souboru ve formátu DGN, DWG nebo DXF vyhotoveného v závazném (S-JTSK, Bpv) nebo jiném smluvně sjednaném referenčním systému, jsou souřadnice nebo výšky vytyčovaných bodů považovány za určené (vyčíslené).
 7. Každá zvlášť vyžádaná kontrola vytyčení nebo opakované vytyčení se oceňuje samostatně jako nové vytyčení.

na začátek stránky


9. Kontrolní nebo ověřovací měření objektů staveb

Předávané výsledky (dílo):

Protokol o kontrolním nebo ověřovacím měření jednoznačně určující tvar dílce, konstrukce nebo objektu a polohu nebo výšku nebo obojí kontrolně měřených bodů

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Kontrolní nebo ověřovací měření povrchových objektů stavby do 20 bodů 4 700
každý další bod 190
02 - Kontrolní nebo ověřovací měření objektů mostů do 10 bodů 4 700
každý další bod 380

Poznámky:

 1. Kontrolním měřením se rozumí nezávislé měření pro stavebníka (investora stavby).
 2. Ověřovacím měřením se rozumí měření pro zhotovitele stavby pro ověření správnosti geometrických parametrů dokončené etapy stavební činnosti, u níž byla předepsána mezní odchylka.

na začátek stránky


10. Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby nebo terénní úpravy

Předávané výsledky (dílo):

 1. geodetická dokumentace skutečného provedení stavby nebo terénní úpravy obsahující technickou zprávu, grafické znázornění a seznam souřadnic a výšek podrobných bodů objektů stavby
 2. dle požadavku soubor grafických dat ve formátu DGN (MicroStation), DWG, DXF (AutoCAD) a soubor souřadnic a výšek ve formátu TXT, XLS

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Zaměření a dokumentace povrchových objektů stavby do 20 bodů 5 900
každý další bod 110
02 - Zaměření a dokumentace objektů mostů do 20 bodů 6 900
každý další bod 200
03 - Zaměření a dokumentace trasy inženýrské sítě do 300 m trasy sítě 5 900
každých dalších 100 m 2 300
04 - Zaměření okolního polohopisu současně s dokumentovanou inženýrskou sítí 1 bod polohopisu 90
05 - Zaměření a dokumentace rodinného domu nebo jiné jednoduché stavby 1 jednoduchá stavba 5 900
06 - Zaměření a dokumentace rodinného domu nebo jiné jednoduché stavby navíc ke geometrickému plánu 1 jednoduchá stavba 1 100

Poznámky:

 1. Pro ocenění vyhotovení souborné geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby s prostorovou skladbou nebo plošné stavby nebo terénní úpravy ve formě mapy lze použít ocenění podle bodu 2 s použitím přiměřené cenové srážky.
 2. V ceně položek 05 a 06 je obsaženo předání dokumentace příslušnému orgánu obce přebírajícímu dokumentaci.
 3. Jednoduchou stavbou se ve smyslu stavebního zákona rozumí nejčastěji rodinný dům, garáž, malá provozovna apod.
 4. Je-li předmětem dokumentace zaměření rodinného domu a k němu příslušející samostatně stojící garáže, neoceňují se tyto jednoduché stavby samostatně, ale jako jedna jednoduchá stavba podle položky 05 nebo 06.

na začátek stránky


11. Vytyčení hranice pozemku

Předávané výsledky (dílo):

Objednateli:

 1. v terénu stabilizované předepsané hraniční značky (mezníky, hřeby apod.)
 2. protokol o vytyčení hranice pozemku
 3. vytyčovací náčrt

Katastrálnímu úřadu:

 1. záznam podrobného měření změn
 2. kopie protokolu o vytyčení hranice pozemku
 3. kopie vytyčovacího náčrt

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Vytyčení hranice pozemku do 100 m vytyčené hranice 7 900
každých dalších 100 m 2 900
02 - Vytyčení hranice pozemku,
jejíž lomové body jsou v katastru nemovitostí evidovány s kódem charakteristiky kvality souřadnic 3
do 100 m vytyčené hranice 6 900
každých dalších 100 m 1 900
03 - Stabilizace lomového bodu hranice
mezníkem s plastovou hlavou
1 lomový bod hranice 160
04 - Stabilizace lomového bodu hranice
kovovým hřebem 8x100 mm s hlavou Ø 20 mm
1 lomový bod hranice 45

Poznámka:

Výslednou cenou je součet ceny za vytyčení hranice pozemku (položky 01 nebo 02) a ceny za stabilizaci (označení) vytyčených lomových bodů hranice v terénu předepsanými hraničními znaky (položky 03 a 04).

na začátek stránky


12. Geometrický plán

Předávané výsledky (dílo):

Objednateli:

 1. geometrický plán
 2. v terénu stabilizované předepsané hraniční značky (mezníky, hřeby apod.)
 3. případně protokol o vytyčení hranice pozemku a vytyčovací náčrt, souhlasné prohlášení o průběhu hranic pozemků, prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení nemovitosti

Katastrálnímu úřadu:

 1. geometrický plán
 2. záznam podrobného měření změn
 3. případně kopie protokolu o vytyčení hranice pozemku a vytyčovacího náčrtu

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Geometrický plán pro vyznačení budovy
rodinného domu, garáže, jiné jednoduché stavby
1 jednoduchá stavba 5 900
02 - Geometrický plán pro vyznačení přístavby budovy
rodinného domu, garáže, jiné jednoduché stavby
1 jednoduchá stavba 5 900
03 - Geometrický plán pro vyznačení budovy nebo přístavby budovy jiné než jednoduché stavby do 100 m nové hranice 5 900
každých dalších 100 m 2 300
04 - Geometrický plán pro rozdělení pozemku nebo změnu hranice pozemku do 100 m nové hranice 6 900
každých dalších 100 m 2 300
05 - Geometrický plán pro vyznačení vodního díla nebo změny obvodu vodního díla do 100 m nové hranice 6 900
každých dalších 100 m 2 300
06 - Geometrický plán pro doplnění katastru o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem (obnovení pozemku) do 100 m obnovené hranice 7 900
každých dalších 100 m 2 900
07 - Geometrický plán pro průběh vytyčené a vlastníky zpřesněné hranice pozemků včetně vytyčení hranice do 100 m hranice 7 900
každých dalších 100 m 2 900
08 - Geometrický plán pro průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemků do 100 m hranice 6 900
každých dalších 100 m 2 300
09 - Geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti do 100 m opravené hranice 6 900
každých dalších 100 m 2 300
10 - Geometrický plán pro vymezení věcného břemene k části pozemku do 100 m hranice břemene 5 400
každých dalších 100 m 2 100
11 - Geometrický plán pro vymezení věcného břemene inženýrské sítě do 100 m trasy sítě 5 400
každých dalších 100 m 2 100
12 - Geometrický plán pro vymezení věcného břemene inženýrské sítě podle geodetické dokumentace skutečného provedení stavby sítě 100 m trasy sítě 3 400
13 - Stabilizace lomového bodu nové hranice
mezníkem s plastovou hlavou
1 lomový bod hranice 160
14 - Stabilizace lomového bodu nové hranice
kovovým hřebem 8x100 mm s hlavou Ø 20 mm
1 lomový bod hranice 45

Poznámky:

 1. Jednoduchou stavbou se ve smyslu stavebního zákona rozumí nejčastěji rodinný dům, garáž, malá provozovna apod.
 2. Je-li předmětem geometrického plánu vyznačení rodinného domu a k němu příslušející samostatně stojící garáže, neoceňují se tyto jednoduché stavby samostatně, ale jako jedna jednoduchá stavba.
 3. Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby inženýrské sítě, podle níž má být vyhotoven geometrický plán pro vyznačení věcného břemene inženýrské sítě, musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
 4. Pokud se v terénu stabilizují (označují) lomové body nové nebo zpřesněné hranice pozemků předepsanými hraničními znaky, je výslednou cenou součet ceny za příslušný geometrický plán a ceny za stabilizaci (označení) hranic hraničními znaky (položky 13 a 14).

na začátek stránky


13. Technicko-právní služby v katastru nemovitostí a v zeměměřictví

Předávané výsledky (dílo):

 1. všeobecné informace
 2. návrh na vklad práva k nemovitosti do katastru nemovitostí / ohlášení změny údajů o nemovitosti k zápisu do katastru nemovitostí / žádost o souhlas s dělením nebo scelením pozemku(ů) / žádost o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu o dělení nebo scelení pozemku(ů)

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Všeobecné informace - ZDARMA
02 - Návrh na vklad vlastnického nebo jiného věcného práva k nemovitosti do katastru nemovitostí 1 návrh 790
03 - Ohlášení změny údajů o nemovitostech k zápisu do katastru nemovitostí 1 ohlášení 590
04 - Žádost o souhlas s dělením nebo scelením pozemku(ů) 1 žádost 1 200
05 - Žádost o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu o dělení nebo scelení pozemku(ů) 1 žádost 2 300

Poznámky:

 1. Všeobecnými informacemi se rozumí informace potřebné před uzavřením smlouvy o zeměměřické dílo nebo jednoduchá vysvětlení zeměměřické a katastrální problematiky podaná nejčastěji telefonicky nebo elektronickou poštou.
 2. Odborné konzultace zeměměřické a katastrální problematiky podaná odborníkům z oboru geodézie, kartografie a katastru nemovitostí se oceňují podle bodu 14.
 3. Návrhem na vklad vlastnického nebo jiného věcného práva k nemovitosti do katastru nemovitostí je např. návrh na vklad vlastnického nebo jiného věcného práva k pozemku nebo k budově, návrh na vklad prohlášení vlastníka budovy, návrh na vklad vlastnického nebo jiného věcného práva k bytu nebo nebytovému prostoru do katastru nemovitostí apod.
 4. Ohlášením změny údajů o nemovitosti k zápisu do katastru nemovitostí je např. ohlášení změny údajů o pozemku (změna druhu nebo způsobu využití pozemku, scelení pozemků, obnovení pozemku bývalé pozemkové evidence), ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí se stala stavba (vyznačení nové budovy do katastru nemovitostí), ohlášení změny údajů o pozemku jehož součástí je stavba (vyznačení přístavby, odstranění stavby nebo její části, změna rozestavěné stavby na dokončenou, sloučení staveb, rozdělení stavby, přidělení čísla popisného nebo evidenčního, změna způsobu využití stavby), ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků do katastru nemovitostí apod.

na začátek stránky


14. Hodinové a paušální sazby

Předávané výsledky (dílo):

Výsledky sjednané smlouvou o dílo nebo dohodou.

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Výkon úředně oprávněného zeměměřického inženýra 1 hodina 790
02 - Výkon zeměměřického inženýra 1 hodina 690
03 - Výkon zeměměřického technika 1 hodina 590
04 - Výkon zeměměřického pomocníka (figuranta) 1 hodina 390
05 - 1 den činnosti měřické skupiny 1 den (8 hodin) 8 400
06 - 1/2 dne činnosti měřické skupiny 1/2 dne (4 hodiny) 5 900
07 - Doprava měřické skupiny 1 km cesty 12
1 hodina cesty 390

Poznámky:

 1. Hodinovými nebo paušálními sazbami je možné sjednat ocenění služeb neobsažených v podstatné míře v žádném z bodů 1 až 13.
 2. Hodinovými nebo paušálními sazbami je možné sjednat celkové ocenění více různých služeb provedených v rámci jedné zakázky - např. služeb prováděných při uskutečňovaní stavby v rámci jednoho dne (1/2 dne).
 3. Cena dopravy (položka 07) je součtem ceny za ujetou vzdálenost a ceny za čas strávený dopravou.

na začátek stránky


Etický kodex zeměměřiče - vybraná ustanovení

Zeměměřič při výkonu povolání dodržuje tyto základní normy etického chování:

 1. Odbornou činnost vykonává podle svého nejlepšího svědomí, aktuálních odborných znalostí a zkušeností, nepodjatě a nezávisle na vnějších vlivech. Odporuje nepoctivým a nezákonným zájmům a činnostem. Ve správním řízení nerozhoduje ve věcech, v nichž by byl podjatý v důsledku svých závazků nebo vztahů.
 2. Svou odbornou kvalifikaci si doplňuje a rozšiřuje studiem odborné literatury, aktuálních právních a technických předpisů a technologií. A to nejen z vlastního oboru, ale i z oborů souvisejících, například práva, stavebnictví, dopravy, energetiky, ekonomie a řízení, ekologie, historie a podobně. Podle potřeby studuje cizí jazyky. Podporuje vzájemnou komunikaci s odborníky jiných profesí.
 3. Základním cílem odborné činnosti je uspokojování potřeby objednatele. Jeho požadavek musí být jasně a jednoznačně formulován, zeměměřič má povinnost napomoci při této formulaci.
 4. Nepřijímá závazky, které nemůže splnit z důvodů nedostatečné kvalifikace, technického vybavení, časových nebo finančních možností a podobně. Nepožaduje nepoctivě vysokou či nízkou cenu.
 5. Nevstupuje do nepoctivých závazků a práv.
 6. Nesděluje neoprávněným osobám skutečnosti spojené s výkonem povolání.
 7. Všechny výsledky zeměměřické činnosti musí autor podepsat s uvedením spoluautorů nebo převzatých pramenů.
 8. Neodmítá spolupráci, je-li o ni požádán.
 9. Dobrou pověst a obecné uznání povolání zeměměřiče neohrozí neodborností, nekorektností a nepoctivým jednáním. Je si vědom, že při výkonu povolání reprezentuje svou profesi.

na začátek stránky

© 2001-2022 Jan Polák, Petr Polák