Geodézie Pokorná - Polák

Vytyčení stavby

Vytyčení stavby je geodetickou činností jejímž výsledkem je vyznačení (stabilizace) polohy, výšky a tvaru objektů stavby nebo terénní úpravy geodetickými značkami v terénu. Vytyčení provádí odborně geodet podle právoplatné projektové dokumentace stavby schválené ve stavebním řízení nebo předložené s ohlášením stavby. Geodetickými značkami v terénu určujícími polohu, výšku a tvar objektů stavby nebo terénní úpravy jsou nejčastěji roxory, nastřelovací hřeby, kolíky, lavičky. O provedeném vytyčení je vyhotoven protokol o vytyčení jehož nedílnou součástí je vytyčovací náčrt.

Vytyčení podle druhu stavby

Provádíme:


Cena vytyčení stavby

K uvedeným cenám se nepřičítá DPH, nejsme plátci.

Předávané výsledky (dílo):

  1. protokol o vytyčení stavby nebo terénní úpravy včetně vytyčovacího náčrtu (jednoznačně určující polohu nebo výšku nebo obojí vytyčených bodů)
  2. značka v terénu nebo na objektu stabilizovaného (případně také signalizovaného) bodu
  3. značky v terénu nebo na objektu stabilizovaných (případně také signalizovaných) zajišťovacích bodů

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Vytyčení rodinného domu nebo jiné jednoduché stavby 1 jednoduchá stavba 5 900
02 - Vytyčení povrchových objektů stavby, investiční výstavba do 20 bodů 4 700
každý další bod 190
03 - Vytyčení objektu mostu do 10 bodů 4 700
každý další bod 310
04 - Vyhotovení vytyčovacího výkresu podle platné projektové dokumentace, investiční výstavba 1 bod 470
05 - Určení souřadnic vytyčovaných bodů podle platné projektové dokumentace, investiční výstavba 1 bod 90
06 - Určení výšek vytyčovaných bodů podle platné projektové dokumentace, investiční výstavba 1 bod 90

Poznámky:

  1. V cenách je obsažena běžná stabilizace bodu značkou (dřevěným kolíkem, nastřelovacím hřebem, železnou trubkou, roxorem apod.).
  2. V ceně položky 01 je obsaženo určení souřadnic vytyčovaných bodů podle platné projektové dokumentace, zajištění vytyčených bodů zajišťovacími body (značkami) nebo mírami na okolní objekty a vytyčení výškových bodů.
  3. Jednoduchou stavbou se ve smyslu stavebního zákona rozumí nejčastěji rodinný dům, garáž, malá provozovna apod.
  4. Je-li předmětem vytyčení rodinný dům a k němu příslušející samostatně stojící garáž, neoceňují se tyto jednoduché stavby samostatně, ale jako jedna jednoduchá stavba podle položky 01.
  5. Investiční výstavbou se rozumí např. bytové domy, parkovací a garážové domy, veřejné, komerční, administrativní, technické a průmyslové budovy včetně okolních funkčních ploch nebo komplexy takových budov a ploch, dopravní stavby (letiště, mosty, pozemní komunikace, železnice) a jejich rekonstrukce, inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, sdělovací vedení, silnoproudé vedení) a jejich rekonstrukce apod.
  6. Ceny položek 05 a 06 se použijí, pokud platná projektová dokumentace neobsahuje vyčíslené souřadnice nebo výšky vytyčovaných bodů. Pokud jsou výkresy platné projektové dokumentace potřebné k vytyčení objednatelem dodány v digitální podobě souboru ve formátu DGN, DWG nebo DXF vyhotoveného v závazném (S-JTSK, Bpv) nebo jiném smluvně sjednaném referenčním systému, jsou souřadnice nebo výšky vytyčovaných bodů považovány za určené (vyčíslené).
  7. Každá zvlášť vyžádaná kontrola vytyčení nebo opakované vytyčení se oceňuje samostatně jako nové vytyčení.

Poptávka / Objednávka vytyčení stavby

Nabídku na poptávku nebo potvrzení objednávky Vám zašleme do 24 hodin.

Předmět:

povinné

povinné

povinné u objednávky

povinné u objednávky

povinné

povinné

© 2001-2022 Jan Polák, Petr Polák