Geodézie Pokorná - Polák

Jak na to - geodetická řešení životních situací

Nabízíme a poskytujeme geodetická řešení životních situací spojených s pozemky, budovami, stavbou a správou území:

Pozemky

Rozdělení pozemku (oddělení pozemku)

Pokud chcete rozdělit pozemek, máte jistě již představu, jak jej chcete rozdělit. Nejprve potřebujete získat souhlas s dělením pozemku od územně příslušného stavebního úřadu. Pokud souhlas ještě nemáte a nevíte jak jej získat, obraťte se nejlépe na stavební úřad nebo na nás a informujte se, co je k získání souhlasu třeba. Jakmile souhlas s dělením pozemku máte, je třeba objednat u zeměměřické firmy vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku. Můžete se obrátit samozřejmě na nás. Geodet označí v terénu hranici, která bude dělit pozemek (novou hranici), a to tak, jak si přejete (a jak je uvedeno v souhlasu s dělením pozemku). Novou hranici zaměří a následně vyhotoví geometrický plán. Hotový geometrický plán (ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem) spolu se souhlasem s dělením pozemku a obojí jako přílohu právní listiny, kterou se dokládají změna a změněná věcná práva k pozemkům a případně spolu s dalšími doklady pak podáte k zápisu změny hranic pozemků a změny práv do katastru nemovitostí územně příslušnému katastrálnímu úřadu.

Vytyčení (označení) vlastnické hranice pozemku v terénu

Nemáte-li zákonným způsobem označeny vlastnické hranice Vašeho pozemku nebo máte pochybnosti o tom, že oplocení pozemku je postaveno na vlastnické hranici je třeba obrátit se na zeměměřickou firmu s objednávkou na vytyčení vlastnické hranice (neznámé nebo sporné části hranice nebo celého obvodu) daného pozemku. Vytyčení hranice pozemku je třeba u zeměměřické firmy objednat také v případě, že chcete stavět nové oplocení na hranici pozemku a stavbu této drobné stavby musíte podle stavebního zákona oznámit územně příslušnému stavebnímu úřadu. Naše firma hranici pozemku podle údajů katastru nemovitostí předepsaným způsobem vytyčí, lomové body hranice označí předepsanými hraničními znaky, vyhotoví vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku a všechny sousední vlastníky pozemků pozve na seznámení s průběhem a označením vytyčené hranice. Geodet, po tomto seznámení dokumentovaném podpisy sousedů a potřebnými poznámkami ve vytyčovacím protokolu, odevzdá předepsanou dokumentaci v jednom vyhotovení katastrálnímu úřadu.

Zpřesnění hranic pozemků

Podrobné informace a stručný informativní léták Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o zpřesnění hranic pozemků jsou na adrese:
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-ZPRESNENI.

Věcné břemeno k pozemku

Pokud chcete do katastru nemovitostí zapsat věcné břemeno, máte jistě již představu, jaké omezení vlastnických práv konkrétního vlastníka a konkrétního pozemku má být smlouvou sjednáno. Nejprve potřebujete sjednat s příslušným vlastníkem pozemku druh věcného břemene (například právo chůze, průjezdu, braní vody ze studny, doživotního bydlení v objektu, vstupu a vjezdu na pozemek za účelem údržby a opravy atd.) a územní rozsah věcného břemene. Poté je třeba objednat u zeměměřické firmy vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene v případě, že břemeno se vztahuje k určité ohraničené části pozemku. Můžete se obrátit samozřejmě na nás. Hranice části pozemku, na které platí věcné břemeno se zaměří nebo určí z jiných geodetických podkladů a následně se vyhotoví geometrický plán. Geometrický plán (ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem) jako přílohu smlouvy o věcném břemeni pak podáte k zápisu práva břemene v katastru nemovitostí územně příslušnému katastrálnímu úřadu.

Informace o pozemku (parcele) z katastru nemovitostí

Informace o parcelách veřejně přístupné na internetu je možné získat na adrese:
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu/Parcela/InformaceO.
Podrobnější informace lze získat na územně příslušném katastrálním pracovišti nebo nejbližším pracovišti Czech Point (nejčastěji Česká pošta) ve formě výpisu z katastru nemovitostí. Tento výpis je veřejnou listinou prokazující vlastnická a jiná práva k pozemku evidovaná v katastru nemovitostí.

Budovy

Zaměření budovy (rodinného domu, garáže apod.) do katastru nemovitostí

Do katastru nemovitostí lze zapsat stavbu, která je budovou (je spojena pevným základem se zemí, má obvodové zdivo a je zastřešena), jejíž existence a způsob využití byly legalizovány kolaudačním rozhodnutím, nebo kolaudačním souhlasem, nebo souhlasem s užíváním stavby vydaným stavebním úřadem, nebo obdobným rozhodnutím z doby před nabytím platnosti stavebního zákona (před rokem 1976), a případně u které bylo na základě listiny (kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví apod.) doloženo vlastnické právo. Od účinnosti nového občanského zákoníku (1. leden 2014) se budova eviduje v katastru nemovitostí jako součást zastavěného pozemku, tedy nikoliv jako samostatná nemovitost. Jako samostatná nemovitost se budova eviduje jen tehdy, pokud se vlastnická a jiná práva k ní liší od práv k zastavěnému pozemku, např. zastavěný pozemek patří někomu jinému než budova na pozemku stojící, pozemek je zatížen právem cizí osoby zatímco budova nikoliv apod. Podstatnou podmínkou zápisu budovy do katastru nemovitostí je existence geometrického plánu pro vyznačení budovy, jehož vyhotovení je třeba objednat u zeměměřické firmy. Geometrický plán dokumentuje polohu a tvar zastavěného pozemku (obvodu budovy), označení parcelním číslem, výměru a další předepsané popisné údaje o pozemku a budově evidované v katastru nemovitostí. Plán je ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzen katastrálním úřadem.

Zaměření rozestavěné budovy (rodinného domu, garáže apod.) do katastru nemovitostí

Od 1.1.2014 již není možné v souvislosti s platností nového občanského zákoníku zapsat do katastru nemovitostí rozestavěnou budovu. V katastru nemovitostí budou dále evidovány pouze rozestavěné budovy ohlášené k zápisu do katastru nemovitostí před tímto datem, a to do zápisu (ohlášení) změny rozestavěné budovy na dokončenou.

Kolaudace nebo započetí užívání novostavby, případně přístavby nebo přestavby budovy

Pokud chcete kolaudovat nebo začít užívat novostavbu, přístavbu nebo přestavbu budovy, potřebujete jako jeden z povinných dokladů k zahájení kolaudačního řízení nebo k ohlášení započetí užívání stavby geometrický plán pro vyznačení budovy, kterým se dokumentuje prostorová poloha a tvar obvodu nové budovy. Máte-li stavbu v Praze, budete potřebovat také potvrzení o předání geodetické dokumentace (geometrického plánu) Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Obraťte se na nás, rádi Vám posloužíme radou i zhotovením geometrického plánu, ke kterému v Praze přiložíme také potvrzení o předání geodetické dokumentace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Informace o budově (stavbě) z katastru nemovitostí

Informace o budovách veřejně přístupné na internetu je možné získat na adrese:
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu/Stavba/InformaceO.
Podrobnější informace lze získat na územně příslušném katastrálním pracovišti nebo nejbližším pracovišti Czech Point (nejčastěji Česká pošta) ve formě výpisu z katastru nemovitostí. Tento výpis je veřejnou listinou prokazující vlastnická a jiná práva k budově evidovaná v katastru nemovitostí.

Stavba

Mapový podklad pro projekt stavby - polohopis a výškopis

Digitální (počítačový) polohopisný a výškopisný mapový podklad pro projekt stavby případně terénní úpravy Vám rádi vyhotovíme tak, aby projektant snadno a v souladu se stavebním zákonem vyhotovil zastavovací plán stavby a dostatečně určitým způsobem lokalizoval v projektu polohu a tvar budoucí stavby případně terénní úpravy. A také proto, aby následné vytyčení polohy a tvaru stavby bylo pro stavbyvedoucího (nebo technický dozor investora nebo stavební dozor určený stavebním úřadem) provedeno snadno a způsobem, který vylučuje jakoukoliv eventuální kolizi se sousedy.

Vytyčení (vyznačení) budoucí stavby v terénu

Potřebujete-li pro stavbyvedoucího (nebo technický dozor investora nebo stavební dozor určený stavebním úřadem) vytyčit polohu, výšku a tvar budoucí stavby, zajistíme geodetické ověření projektované polohy a výšky stavby případně terénní úpravy, součinnost s projektantem (bude-li nutná) a vytyčení polohy, výšky a tvaru objektů stavby tak, aby mohla stavební činnost započít neprodleně a vyloučila se jakákoliv pochybnost o zákonné poloze a výšce nové stavby vzhledem k okolním stavbám a hranicím nemovitostí.

Geodetické činnosti před zahájením, při uskutečňování, dokončení a legalizaci stavby

Geodet je ten, kdo vždy na místo budoucí stavby nebo terénní úpravy přichází mezi prvními a odchází poslední, a to proto, že bez jeho služeb se neobejde žádný z účastníků budoucí stavební činnosti (stavebník - investor, projektant, stavební firma). Bez geodetického průzkumu vlastnických vztahů k zastavovaným a sousedním pozemkům, průzkumu o inženýrských sítích v místě budoucího staveniště, geodetických bodů a vytyčovací sítě, polohopisného a výškopisného mapového podkladu pro projekt, vytyčení polohy, výšky a tvaru všech objektů stavby a terénní úpravy, kontrolních měření dokončených objektů a následně vyhotovené geodetické dokumentace dokončené stavby a geometrického plánu se žádná výstavba uskutečnit nedá. Bez uvedených zeměměřických služeb nebude možné postupně uskutečnit ani řádné územní řízení, ani stavební řízení a ani kolaudaci. Stavbu nebude možné také řádně a bezpečně provozovat a spravovat. Obraťte se proto na nás a po konzultaci zjistíte že Vám dokážeme posloužit dílčím způsobem i komplexně.

Kolaudace přípojky inženýrské sítě k budově (vody, kanalizace, plynu, elektriky, telefonu ...)

Ke kolaudaci přípojky inženýrské sítě budete potřebovat stavebním zákonem předepsanou geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby přípojky. Obrátíte-li se na nás, zbavíme Vás starostí jak takovou dokumentaci získat, potřebná geodetická měření provedeme a dokumentaci zhotovíme. Je jen třeba, abyste tak učinili pokud možno dříve, než bude trasa přípojky zakryta.

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby

Ke kolaudaci dokončené stavby nebo terénní úpravy budete potřebovat stavebním zákonem předepsanou geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby nebo terénní úpravy. Obrátíte-li se na nás, zbavíme Vás starostí jak má taková dokumentace vypadat a jak ji získat. Potřebná geodetická měření provedeme a dokumentaci ve formě digitální mapy zhotovíme. Je jen třeba, abyste tak učinili pokud možno včas, zejména před zakrytím tras a objektů podzemních inženýrských sítí a před zahájením kolaudačního řízení. Samozřejmě vyhotovíme i geometrický plán v případě, že Vaše stavba bude jako budova nebo jako jiný technologický objekt a hranice pozemků po terénních úpravách evidovány v katastru nemovitostí. Nová mapa i geometrický plán určitě poslouží řádné evidenci v katastru nemovitostí a řádné správě stavby a okolního území.

Správa území

Základní mapa závodu, tematická mapa areálu (skladu, výstaviště apod.)

Jste-li správcem území, pro které nevlastníte žádnou mapu obsahující aktuální polohopis, výškopis a popis, jste odkázáni jen na katastrální mapu. Ta je sice veřejně dostupná, nemusí být však dostatečně přesná (zejména je-li vedena katastrálním úřadem v měřítku 1:2880) a neobsahuje polohopis a popis mnoha objektů, o nichž informace k řádné správě území nutně potřebujete. Obraťte se proto na nás, rádi s Vámi sjednáme geodetické zaměření všech objektů a zhotovení digitální tematické mapy Vašeho území. A to tak, aby jste mohli dané území nejen dobře spravovat, ale abyste pro budoucí správní účely mohli postupně pořídit geografický informační systém (GIS) o všech objektech, osobách, jevech a jejich vzájemných vztazích v daném území.

Dokumentace polohy podzemních inženýrských sítí

Tuto dokumentaci obvykle potřebuje ten, kdo hodlá stavět v místech, kde se podzemní inženýrské sítě vyskytují a budou sloužit jako zdroj napojení dalších nebo budou překládány na jiná místa, anebo ten, kdo vlastní nebo spravuje určité území (obce, města, závodu, dopravní stavby, apod.), kde podzemní inženýrské sítě jsou organickou součástí infrastruktury daného území. Poloha všech tras a objektů inženýrských sítí se dokumentuje na tematické mapě tak, aby byly dostatečně přesně zřejmé vzájemné vztahy všech pozemních, podzemních a nadzemních staveb a terénních úprav. Bude-li třeba obraťte se na nás, rádi s Vámi sjednáme racionální rozsah, obsah, formu a přesnost mapy, způsob získání údajů o poloze podzemních inženýrských sítí a mapu následně vyhotovíme.

Výškové systémy

Rozdíl výšek ve výškových systémech Jadran a Balt - po vyrovnání (Bpv)

Výška v systému Jadran = výška v systému Bpv + cca 0,41m.
Uvedený vzorec je velmi zjednodušený vztah mezi výškami v uvedených systémech. Rozdíl výšek nabývá na území ČR hodnot 0,39m až 0,42m.

Zeptejte se

Nenašli jste řešení Vaší situace? Zeptejte se, rádi Vám odpovíme a případně řešení Vaší situace na tuto stránku doplníme:

Dotaz na geodetické řešení životní situace:

povinné

povinné

povinné

© 2001-2022 Jan Polák, Petr Polák