Geodézie Pokorná - Polák

Mapový podklad pro projekt - polohopis a výškopis

Mapový podklad pro projekt stavby (laická i odborná veřejnost často užívá sousloví „polohopis a výškopis“) zobrazuje polohopis, výškopis a popis objektů území, které má být podle projektu zastavěno nebo na kterém mají být provedeny terénní úpravy. Poskytuje tak projektantovi stavby potřebné a ucelené informace o území (pozemku nebo pozemcích), které má být zastavěno a slouží k naprojektování prostorového umístění objektů nových staveb a terénních úprav.

Mapový podklad od nás obsahuje zejména hranice pozemků převzaté z katastrální mapy, skutečnou polohu oplocení a staveb, komunikace a jiné zpevněné plochy, porosty, terénní reliéf, povrchové znaky podzemních inženýrských sítí, nadzemní a podzemní inženýrské sítě zobrazené podle podkladů dostupných u správců sítí nebo podle zaměřených povrchových znaků sítí a případně další objekty a informace podle potřeb projektanta.

Mapové podklady pro projekty vyhotovujeme v digitální podobě ve standardních grafických formátech DGN (MicroStation), DWG a DXF (AutoCAD), PDF (Adobe Acrobat / Reader), v závazných referenčních systémech - souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Baltském - po vyrovnání (Bpv) platných na celém území ČR.

Mapové podklady pro projekt - polohopis a výškopis podle účelu využití

Vyhotovujeme:


Cena polohopisu a výškopisu

K uvedeným cenám se nepřičítá DPH, nejsme plátci.

Předávané výsledky (dílo):

  1. technická zpráva ve formátu PDF (Adobe Acrobat / Reader)
  2. digitální mapový podklad pro projekt - soubor grafických dat ve formátu DGN (MicroStation), DWG, DXF (AutoCAD), PDF (Adobe Acrobat / Reader) s popisem struktury dat
  3. dle požadavku výtisk digitálního mapového podkladu na papíře

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Mapový podklad pro projekt rodinného domu nebo jiné jednoduché stavby (polohopis a výškopis) mapované území do 2000 m2 6 900
02 - Mapový podklad pro projekt, investiční výstavba (polohopis a výškopis)
- zastavěné území
- zalesněné / křovinaté území
- výškově velmi členitý terén
1 ha mapovaného území 18 400
03 - Mapový podklad pro projekt, investiční výstavba (polohopis a výškopis)
- částečně zastavěné území
- částečně zalesněné / křovinaté území
- výškově členitý terén
1 ha mapovaného území 11 400
04 - Mapový podklad pro projekt, investiční výstavba (polohopis a výškopis)
- nezastavěné území
- nezalesněné / nezarostlé území
- přehledný rovnoměrný terén
1 ha mapovaného území 5 900
05 - Tisk mapového podkladu na papír 1 formát A4 17

Poznámky:

  1. Jednoduchou stavbou se ve smyslu stavebního zákona rozumí nejčastěji rodinný dům, garáž, malá provozovna apod.
  2. Investiční výstavbou se rozumí např. bytové domy, parkovací a garážové domy, veřejné, komerční, administrativní, technické a průmyslové budovy včetně okolních funkčních ploch nebo komplexy takových budov a ploch, dopravní stavby (letiště, mosty, pozemní komunikace, železnice) a jejich rekonstrukce, inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, sdělovací vedení, silnoproudé vedení) a jejich rekonstrukce apod.

Poptávka / Objednávka polohopisu a výškopisu

Nabídku na poptávku nebo potvrzení objednávky Vám zašleme do 24 hodin.

Předmět:

povinné

povinné

povinné u objednávky

povinné u objednávky

povinné

povinné

© 2001-2022 Jan Polák, Petr Polák