Geodézie Pokorná - Polák

Geometrický plán

Geometrický plán je výsledek zeměměřické činnosti využívaný pro účely katastru nemovitostí. Je vždy nedílnou součástí nebo přílohou právní listiny (smlouvy, dohody, rozhodnutí státního nebo územního orgánu, rozhodnutí soudu, návrhu na zápis do katastru nemovitostí), podle níž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy - je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí, zobrazuje-li se změna do katastrální mapy.

Vyhotovením geometrického plánu geodetem a jeho potvrzením příslušným katastrálním pracovištěm ještě nedojde k zápisu a zobrazení změny obsažené v geometrickém plánu (zápisu geometrického plánu) do katastru nemovitostí. Zápis změny a její zobrazení do katastrální mapy se uskuteční až na základě návrhu na zápis do katastru nemovitostí podaného vlastníkem nemovitosti příslušnému katastrálnímu pracovišti. Návrhem na zápis je obvykle návrh na vklad nebo ohlášení změny o nemovitosti do katastru nemovitostí, jehož přílohou je právní listina, jejíž nedílnou součástí nebo přílohou geometrický plán je.

Geometrické plány podle účelu využití

Vyhotovujeme:


Cena geometrického plánu

K uvedeným cenám se nepřičítá DPH, nejsme plátci.

Předávané výsledky (dílo):

Objednateli:

  1. geometrický plán
  2. v terénu stabilizované předepsané hraniční značky (mezníky, hřeby apod.)
  3. případně protokol o vytyčení hranice pozemku a vytyčovací náčrt, souhlasné prohlášení o průběhu hranic pozemků, prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení nemovitosti

Katastrálnímu úřadu:

  1. geometrický plán
  2. záznam podrobného měření změn
  3. případně kopie protokolu o vytyčení hranice pozemku a vytyčovacího náčrtu

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Geometrický plán pro vyznačení budovy
rodinného domu, garáže, jiné jednoduché stavby
1 jednoduchá stavba 5 900
02 - Geometrický plán pro vyznačení přístavby budovy
rodinného domu, garáže, jiné jednoduché stavby
1 jednoduchá stavba 5 900
03 - Geometrický plán pro vyznačení budovy nebo přístavby budovy jiné než jednoduché stavby do 100 m nové hranice 5 900
každých dalších 100 m 2 300
04 - Geometrický plán pro rozdělení pozemku nebo změnu hranice pozemku do 100 m nové hranice 6 900
každých dalších 100 m 2 300
05 - Geometrický plán pro vyznačení vodního díla nebo změny obvodu vodního díla do 100 m nové hranice 6 900
každých dalších 100 m 2 300
06 - Geometrický plán pro doplnění katastru o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem (obnovení pozemku) do 100 m obnovené hranice 7 900
každých dalších 100 m 2 900
07 - Geometrický plán pro průběh vytyčené a vlastníky zpřesněné hranice pozemků včetně vytyčení hranice do 100 m hranice 7 900
každých dalších 100 m 2 900
08 - Geometrický plán pro průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemků do 100 m hranice 6 900
každých dalších 100 m 2 300
09 - Geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti do 100 m opravené hranice 6 900
každých dalších 100 m 2 300
10 - Geometrický plán pro vymezení věcného břemene k části pozemku do 100 m hranice břemene 5 400
každých dalších 100 m 2 100
11 - Geometrický plán pro vymezení věcného břemene inženýrské sítě do 100 m trasy sítě 5 400
každých dalších 100 m 2 100
12 - Geometrický plán pro vymezení věcného břemene inženýrské sítě podle geodetické dokumentace skutečného provedení stavby sítě 100 m trasy sítě 3 400
13 - Stabilizace lomového bodu nové hranice
mezníkem s plastovou hlavou
1 lomový bod hranice 160
14 - Stabilizace lomového bodu nové hranice
kovovým hřebem 8x100 mm s hlavou Ø 20 mm
1 lomový bod hranice 45

Poznámky:

  1. Jednoduchou stavbou se ve smyslu stavebního zákona rozumí nejčastěji rodinný dům, garáž, malá provozovna apod.
  2. Je-li předmětem geometrického plánu vyznačení rodinného domu a k němu příslušející samostatně stojící garáže, neoceňují se tyto jednoduché stavby samostatně, ale jako jedna jednoduchá stavba.
  3. Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby inženýrské sítě, podle níž má být vyhotoven geometrický plán pro vyznačení věcného břemene inženýrské sítě, musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
  4. Pokud se v terénu stabilizují (označují) lomové body nové nebo zpřesněné hranice pozemků předepsanými hraničními znaky, je výslednou cenou součet ceny za příslušný geometrický plán a ceny za stabilizaci (označení) hranic hraničními znaky (položky 13 a 14).

Poptávka / Objednávka geometrického plánu

Nabídku na poptávku nebo potvrzení objednávky Vám zašleme do 24 hodin.

Předmět:

povinné

povinné

povinné u objednávky

povinné u objednávky

povinné

povinné

© 2001-2022 Jan Polák, Petr Polák