Geodézie Pokorná - Polák

Vytyčení hranice pozemku

Vytyčení hranice pozemku je zeměměřickou činností, jejímž výsledkem je označení (stabilizace) polohy lomových bodů hranice v terénu předepsanými hraničními znaky. Vytyčení provádí odborně geodet podle právoplatného geometrického a polohového určení hranice evidovaného v katastru nemovitostí. Nejběžnějšími hraničními znaky jsou plastové mezníky nebo kovové hřeby. S vytyčenou hranicí jsou v terénu seznámeni vlastníci všech dotčených pozemků, to jest pozemků, mezi nimiž je hranice vytyčena. O vytyčené hranici je vyhotovena dokumentace, kterou tvoří vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku. Vytyčením hranice pozemků se nemění ani nezakládají právní vztahy k pozemkům!

Nejčastějšími důvody k vytyčení hranice pozemku jsou pochybnosti o poloze nebo chybná poloha stávajícího označení hranice (nejčastěji oplocení) vedoucí k sousedským sporům, záměr postavit nové oplocení pozemku, nebo potřeba zjistit, kde pozemek nabytý například dědictvím v dané lokalitě přesně leží.

Vytyčujeme vlastnické hranice pozemků evidovaných v katastru nemovitostí i vlastnické hranice pozemků dosud vedených ve zjednodušené evidenci katastru nemovitostí (hranice zemědělských a lesních pozemků sloučených v 50. a 60. letech 20.stol. do velkých územních celků).

Případy vytyčení hranic pozemků

Provádíme:


Cena vytyčení hranice pozemku

K uvedeným cenám se nepřičítá DPH, nejsme plátci.

Předávané výsledky (dílo):

Objednateli:

  1. v terénu stabilizované předepsané hraniční značky (mezníky, hřeby apod.)
  2. protokol o vytyčení hranice pozemku
  3. vytyčovací náčrt

Katastrálnímu úřadu:

  1. záznam podrobného měření změn
  2. kopie protokolu o vytyčení hranice pozemku
  3. kopie vytyčovacího náčrt

Cena v Kč za měrnou jednotku:

Položka Měrná jednotka Cena
01 - Vytyčení hranice pozemku do 100 m vytyčené hranice 7 900
každých dalších 100 m 2 900
02 - Vytyčení hranice pozemku,
jejíž lomové body jsou v katastru nemovitostí evidovány s kódem charakteristiky kvality souřadnic 3
do 100 m vytyčené hranice 6 900
každých dalších 100 m 1 900
03 - Stabilizace lomového bodu hranice
mezníkem s plastovou hlavou
1 lomový bod hranice 160
04 - Stabilizace lomového bodu hranice
kovovým hřebem 8x100 mm s hlavou Ø 20 mm
1 lomový bod hranice 45

Poznámka:

Výslednou cenou je součet ceny za vytyčení hranice pozemku (položky 01 nebo 02) a ceny za stabilizaci (označení) vytyčených lomových bodů hranice v terénu předepsanými hraničními znaky (položky 03 a 04).


Poptávka / Objednávka vytyčení hranice pozemku

Nabídku na poptávku nebo potvrzení objednávky Vám zašleme do 24 hodin.

Předmět:

povinné

povinné

povinné u objednávky

povinné u objednávky

povinné

povinné

© 2001-2022 Jan Polák, Petr Polák