Geodézie Pokorná - Polák

Zaměření pozemku, vyměření pozemku

Pod pojmem zaměření nebo vyměření pozemku je možné si představit více geodetických činností a jejich výsledků. Záleží na tom, jakému účelu má výsledek takového zaměření sloužit a podle toho je potřeba objednat příslušnou geodetickou službu:

Označení hranic pozemku v terénu - vyměření pozemku

Nejčastěji z důvodu pochybnosti o poloze nebo chybné polohy stávajícího označení hranic (nejčastěji oplocením) vedoucí k sousedským sporům, záměru postavit nové oplocení pozemku, nebo zjištění, kde pozemek nabytý například dědictvím v dané lokalitě vlastně vůbec leží.
Zaměřením pozemku se rozumí vytyčení a označení hranic pozemku v terénu předepsanými hraničními znaky, seznámení vlastníků všech sousedních (dotčených) pozemků s vytyčenými hranicemi v terénu a vyhotovení dokumentace o vytyčených hranicích pozemku.

Nabízíme vytyčení hranice pozemku, které výše uvedené úkony zahrnuje.

Zaměření pozemku pro projektanta

Zaměření území (pozemku nebo pozemků) určeného k zastavění, jehož výsledkem jsou geodetické podklady obsahující informace potřebné pro projektanta stavby, aby mohl naprojektovat prostorové umístění objektů nových staveb a terénních úprav, např. rodinného domu, komerčních budov, komunikací apod.
Zaměřením pozemku se rozumí geodetické polohové a výškové zaměření objektů území, na kterém se bude stavět, zajištění dalších informací o území, které není možné zjistit zaměřením v terénu (např. poloha hranic pozemků evidovaná v katastrální mapě, poloha podzemních inženýrských sítí evidovaná správci sítí apod.) a vyhotovení mapového podkladu pro projekt stavby.

Nabízíme vyhotovení mapového podkladu pro projekt (polohopisu a výškopisu), které výše uvedené úkony zahrnuje.

Rozdělení pozemku, oddělení pozemku, oddělovák

Nejčastěji za účelem prodeje, darování nebo zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví reálným rozdělením pozemku.
Zaměřením pozemku se rozumí označení (stabilizace) nových hranic pozemků, které budou rozdělovat stávající pozemek (oddělovat, část pozemku, která má být předmětem majetkoprávní transakce), následné geodetické zaměření nových hranic a vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku.

Nabízíme vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku, které výše uvedené úkony zahrnuje.

Změna tvaru pozemků, nové zaměření (vyměření) pozemků

Nejčastěji proto, aby hranice mezi sousedními pozemky měla jednoduchý tvar (např. rovná hranice namísto hranice se třemi lomy), nebo aby tvar změněných pozemků umožňoval jejich smysluplné a účelné využití (např. změna tvaru dvou sousedních pozemků z dlouhých „nudlí“ na dva „skoro čtverce“).
Zaměřením pozemku se rozumí označení (stabilizace) změněných hranic pozemků, pokud již nejsou označeny např. plotem, následné geodetické zaměření změněných hranic a vyhotovení geometrického plánu pro změnu hranice pozemku.

Nabízíme vyhotovení geometrického plánu pro změnu hranice pozemku, které všechny výše uvedené úkony zahrnuje.

© 2001-2022 Jan Polák, Petr Polák